Logo ZMI
Projekty EU

2019

projekty-eu-orange.png

CEL PROJEKTU

Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała ul. Wielopolska 138 39-200 Dębica informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0001/19 na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Leszek Potyrała Zakład Metalowo-Instalacyjny (ZMI)".
Rrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję - II Etap

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy ZMI Leszek Potyrała w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie projektów wzorniczych produktowych i marketingowych oraz nowych technologii produkcji, co umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci nowych wyrobów.


OPIS PROJEKTU

Realizacja projektu bezpośrednio wiąże się z wdrożeniem opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej . Do wdrożenia wybrano zakres rekomendacji wzorniczych zgodnych z aktualną strategią biznesową firmy ZMI. Zakres projektu obejmuje działania:

a) Projektowe - doradcze mające na celu opracowanie projektów wzorniczych dla nowych produktów oraz zaprojektowanie narzędzi identyfikacji wizualnej firmy,
b) Wdrożeniowe doradcze- w celu uzupełnienia kompetencji zespołu realizującego proces rozwoju nowych produktów,
c) Wdrożeniowe- inwestycyjne– zakup nowych urządzeń, wprowadzenie do działalności ZMI nowych technologii, dzięki którym możliwe będzie rozszerzenie portfela produktów firmy, wprowadzenie na rynek innowacji produktowej poprzez zaprojektowanie nowych produktów,
d) Wdrożeniowe- organizacyjne- realizowane wewnętrznie przez kadrę firmy ZMI w celu wprowadzenia i stosowanie procesów wzorniczych do dział. przedsiębiorstwa.

BENEFICJENT

Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała ul. Wielopolska 138 39-200 Dębica

Wartość całkowita projektu: 5 009 000,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 2 985 500,00 PLN

2017

CEL PROJEKTU

Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała ul. Wielopolska 138 39-200 Dębica informuje, że zrealizował projekt nr POPW.01.04.00-18-0036/17 pn. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy ZMI Leszek Potyrała".

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję - I Etap
Nr konkursu 1. rok 2017.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem jest strategia wzornicza.

BENEFICJENT

Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała ul. Wielopolska 138 39-200 Dębica

Wartość całkowita projektu: 59 000,00 PLN
Wartość dofinansowania UE: 50 150,00 PLN
Jezyk witryny