PL/ENG/DE/SK

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe ZMI
Baza konkurencyjności   flaga ue
 
 Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 25-06-2019
Numer ogłoszenia: 18598
Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz załącznikami należy:
- Złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres:

Zakład Metalowo - Instalacyjny Leszek Potyrała
Ul. Metalowców 25,
39-200 Dębica

w zamkniętej kopercie opatrując dopiskiem: oferta dotyczy projektu „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie ZMI – oferta na część …………..(wskazać właściwą część zamówienia).
lub
- Przesłać pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując dopiskiem: oferta dotyczy projektu „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie ZMI – oferta na część …………..(wskazać właściwą część zamówienia), na adres siedziby Zamawiającego:
Zakład Metalowo - Instalacyjny Leszek Potyrała
Ul. Metalowców 25,
39-200 Dębica

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Potyrała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:609 845 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Leszek Potyrała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Metalowo - Instalacyjny Leszek Potyrała z siedzibą w Dębicy, ul. Wielopolska 138, 38-200 Dębica, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci dostawy następujących nowych maszyn/urządzeń/ oprogramowania:

a. Część A Zamówienia: Giętarka trójrolkowa do gięcia rur i profili CNC – 1 sztuka.
b. Część B Zamówienia: 5-osiowe pionowe centrum frezarskie CNC– 1 sztuka.
c. Część C Zamówienia: Przecinarka laserowa CNC 3D– 1 sztuka.
d. Część D Zamówienia: Maszyna do formowania profilu pół zamkniętego– 1 sztuka.
e. Część E Zamówienia: Oprogramowanie CAD 3 D oraz CAM - 1- licencja wieczysta

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części przedmiotu zamówienia: część A i/lub na część B i/lub na część C i/lub na część D i/lub na część E Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia


Zamówienie ma zostać zrealizowane na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Leszek Potyrała Zakład Metalowo- Instalacyjny (ZMI)”, realizowanego w ramach Etapu II działania 1.4. Wzór na Konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0001/19 .

Przedmiot zamówienia

Zamawiający poszukuje dostawcy następujących nowych maszyn/urządzeń/ oprogramowania:
a. Część A Zamówienia: Giętarka trójrolkowa do gięcia rur i profili CNC – 1 sztuka.
b. Część B Zamówienia: 5-osiowe pionowe centrum frezarskie CNC– 1 sztuka.
c. Część C Zamówienia: Przecinarka laserowa CNC 3D– 1 sztuka.
d. Część D Zamówienia: Maszyna do formowania profilu pół zamkniętego– 1 sztuka.
e. Część E Zamówienia: Oprogramowanie CAD 3 D oraz CAM - 1 sztuka - licencja wieczysta
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV:42000000-6
Nazwa kodu CPV:Maszyny przemysłowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i uruchomienie maszyn i oprogramowania będących przedmiotem zamówienia musi być wykonane w następujących terminach liczonych od daty podpisania umowy z wybranym Dostawcą:
- dla części A zamówienia w terminie do 30.09.2019r.
- dla części B zamówienia w terminie do 30.01.2020r.
- dla części C zamówienia w terminie do 30.09.2019r.
- dla części D zamówienia w terminie do 30.12.2019r.
- dla części E zamówienia w terminie do 15.08.2019r.

Przewidywana data podpisania umowy z wybranym/i Wykonawcą/ami: czerwiec 2019 r.

 

Link bezpośredni do ogłoszenia:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18598#info

 
 
Powered by Phoca Download

Informacje o plikach cookie oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)